Gulzar Bukhari Ali Azam Shah Bukhari Ali Azam Shah Bukhari
ہوا پتے گرائے گی
چراغ تیری عنایتوں کے
ابر گریز پا
Ali Azam Shah Bukhari Asim Bukhari
پرندے کی پہلی اڑان
سیدعطامحمدشاہ کی علمی خدمات